Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2023. október 29-től

 

1.   Adatvédelmi irányelvek

1.1.   A Mill-Air utazási iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Mill-Air utazási iroda Kft.) elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

1.2.   A Mill-Air utazási iroda Kft. által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat, a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket, származtatott adatokat, az érintett és a Mill-Air utazási iroda Kft. közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait, az érintett általa a Mill-Air utazási iroda Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait, és – amennyiben releváns – nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

1.3.   A személyes adatok védelmének kereteit:

a)   A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”) (a továbbiakban: GDPR);
b)   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
c)   A kereskedelemről szóló CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26). Kormányrendelet;
d)   Ekertv. - Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
e)   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
f)   A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
g)   A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
h)   2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

1.4.   Társaságunk a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy:

1)   A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
2)   A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
3)   A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
4)   A kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
5)   A személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
6)   Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

1.5.   Az adatkezelés részletes feltételeit jelen Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

1.6.   Jelen Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató részletesen bemutatja:

a)   A Mill-Air utazási iroda Kft. adott szolgáltatásaival érintettek körét (ügyfelek, potenciális ügyfelek, szolgáltatók kapcsolattartói és egyéb érintettek);
b)   Az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok körét;
c)   Az adatkezelés célja(i)t;
d)   Az adatkezelés jogalapja(i)t;
e)   A kezelt adatok megőrzésének idejét;
f)   A kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
g)   Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat, közös adatkezeléseket;
h)   Az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti a Mill-Air utazási iroda Kft.-től, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

 

2.   Fogalom meghatározások

2.1.   Jelen adatkezelési tájékoztatóban a következő fogalmakat használjuk, mely fogalmak:

a) DDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

b)   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

c)   Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d)   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

e)   Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

f)   Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

g)   Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

h)   Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT). Az EGT államai: az EU tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein és Norvégia;

i)   Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

j)   Személyazonosító adat: a személyes adatok közül azok, amelyek szükségesek és elégségesek egy természetes személy más természetes személytől való egyértelmű megkülönböztetésére (azonosítására), melyen belül megkülönböztetünk természetes és egyéb személyazonosító adatokat;

k)   Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;

l)   Személyes adatok különleges kategóriái (különleges adat): a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

3.   Adatkezelési tevékenységek

3.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Adatkezelésről szóló Tájékoztatás) részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3.2.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő az egyes szolgáltatások kapcsán a következőkben bemutatott adatkezeléseket végzi.

3.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő a következő weboldalt üzemelteti: www.mill-air.hu

3.4.   Sütik (cookie) kezelése: Weboldalaink sütiket használnak a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

 

•   Mi is az a süti?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

•   Milyen sütiket és mire használ a Mill-Air utazási iroda Kft.?

A Mill-air utazási iroda Kft. a sütiket a következő célokból használja:

A hozzájárulás visszavonása a látogatóra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

•   A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik:

Statisztikai célú sütik:

Teljesítményt biztosító sütik

Célzó- és hirdetési sütik

•   Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő

linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

•   Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljeskörűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

•   Adatvédelmi   tájékoztatás

Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

A www.mill-air.hu honlap esetén a következők:

Jogos érdek

A honlapok megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.

Használatot elősegítő sütik: 6 hónapig

 • Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

 • PHPSESSID

 • CONSENT

 • HSID, SID, SAPISID, SIDCC, SSID, APISID

Jogos érdek

Tárolja a felhasználó által választott nyelvet

1 év

 • qtrans_front_language

 

Statisztikai célú sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

A www.mill-air.hu honlap esetén a következők:

Az Ön

hozzájárulása

Információ

gyűjtése azzal

kapcsolatban,

hogyan használják

látogatóink

weboldalainkat

Sütitől függően:

-munkamenet

végéig

- 2 évig

- 24 óráig

- 1 percig

Google Analytics kód:

 • _ga

 • _gid

 • _gat

 • _gac_

 • _ga_

 

 

 • 90 napig

 • 365 napig

 • NID

Google Tag Manager kód:

 • _gcl_au_

 

Célzó- és hirdetési sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

A www.mill-air.hu honlap esetén a következők:

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Sütitől függően:

 • 90 napig

 • 18 hónapig

 • vagy 2 évig

Google Adwords konverziós kód Google Adwords remarketing kód Google Analytics remarketing funkció Facebook konverziós kód

Facebook remarketing kód fr

egyéb Facebook süti

fbp – felhasználó azonosítója

fbc – kattintási azonosító

IDE ANID NID,

1P_JAR

3.5.   A Mill-Air utazási iroda Kft. elérhető több social media platformon is, ezek elérhetőségei a következők:

 

3.6.   Azzal, hogy Ön követ bennünket, a profiljáról bizonyos adatok elérhetővé válhatnak számunkra attól függően, hogy Ön, hogy állította be saját profil oldalát, azonban arról adatot semmilyen esetben sem rögzítünk!

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Social media platformoktól kapott adatok

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Tájékoztatás az aktuális információkról, a szolgáltatásokról, hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a követésleállításával, ez a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést nem érinti.

Social media platform felhasználójának:

 • profil fotója,

 • profil neve.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, híreinkről azonban külön értesítést nem kap.

 

3.7.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő szolgáltatásaihoz tartozó adatkezeléseinek részletes bemutatása:

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Hírlevél küldése a feliratkozók részére

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Ajánlatok, információk küldése a feliratkozók részére.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett feliratkozó hozzájárulása

Weboldalon feliratkozó érintett:

 • neve,

 • email címe.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Ajánlatadás / információ adás

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Információ adás és / vagy ajánlat küldése az érdeklődő érintettek számára.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:

 • utasnév / megrendelő név

 • lakcím / székhely

 • email cím

 • telefonszám

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke: 

 • utasnév

 • születési idő

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i):

 • utasnév

 • születési idő

Ajándékozó:

 • név

 • email cím

 • telefonszám

Nem létrejött szerződés esetén: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános elévülési idő.
Létrejött szerződés esetén lásd a következő táblázatokban.

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Kiutaztatási szolgáltatás értékesítése és közvetítése

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐ-TARTAMA

A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d) pontja, illetve 14-17§-ai, valamint

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:

 • utasnév / megrendelő név

 • lakcím, székhely

 • útlevélszám/személyi igazolvány száma

 • dokumentum kiállításának ideje

 • dokumentum érvényességének ideje

 • dokumentumot kiállító hatóság, ország

 • állampolgárság

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • vízum száma

 • vízum érvényessége

 • érkezési cím

 • speciális igények (pl. kerekesszék)

 • étel preferencia

Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs):

 • születési hely

 • születési idő

 • utas anyja neve

 • utas apja neve

 • képmás

 • útlevél fényképes oldalának másolata

 • nem

 • családi állapot

 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, munkahely, munkakör stb.)

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:

 • utasnév

 • lakcím

 • útlevélszám/személyi igazolvány száma

 • dokumentum kiállításának ideje

 • dokumentum érvényességének ideje

 • dokumentumot kiállító hatóság, ország

 • állampolgárság

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • vízum száma

 • vízum érvényessége

 • érkezési cím

 • speciális igények (pl. kerekesszék)

 • étel preferencia

 • utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele

Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.

 

 

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Belföldi szolgáltatás értékesítése és közvetítése

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d) pontja, illetve 14-17 §-ai, valamint a Személyszállítási törvény 7. § (4) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:

 • utasnév / megrendelő név

 • lakcím, székhely

 • email cím

 • speciális igények (pl. kerekesszék)

 • étel preferencia

 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)

 • vonatjegy, autóbusz menetjegy értékesítés vásárlás során az utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:

 • utasnév

 • lakcím

 • email cím

 • speciális igények (pl. kerekesszék)

 • étel preferencia

 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)

 • vonatjegy, autóbusz menetjegy értékesítés vásárlás során az utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:

 • utasnév

 • lakcím

 • speciális igények (pl. kerekesszék)

 • étel preferencia

Ajándékozó adatai: 

 • név / megrendelő név

 • lakcím, székhely

Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.

A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:

 • születési idő

 • születési hely

 • állampolgárság

 • személyi igazolvány / útlevél száma

 • dokumentum kiállításának ideje

 • dokumentum érvényességének ideje

 • telefonszám,

 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok,

Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ban

 

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Biztosítási szolgáltatás értékesítése

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés

 

 

A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai: 

 • utasnév / megrendelő név

 • lakcím, székhely

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • születési idő

 • születési hely

 • utas anyja neve

 • útlevélszám/személyi igazolvány száma

 • dokumentum érvényességének ideje

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai: 

 • utasnév

 • lakcím

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • születési idő

 • születési hely

 • utas anyja neve

 • útlevélszám/személyi igazolvány száma

 • dokumentum érvényességének ideje

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:

 • utasnév

 • lakcím

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • születési idő

 • születési hely

 • utas anyja neve

 • útlevélszám/személyi igazolvány száma

 • dokumentum érvényességének ideje

Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.

A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett fizetés érdekében megadott bankkártya adatai.

Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.

5.  Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

 

5.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult téves vagy hiányzó kapcsolattartási adatok esetén az aktuális kapcsolattartási adatok felkutatására.

5.2.   A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.

5.3.   Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított legfeljebb nyolc év (a Számvitelről szóló tv. szerinti adatok esetén jogi kötelezettség, nem a törvény szerinti adatok esetén pedig jogos érdek jogalapon).

5.4.   Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a Mill-Air utazási iroda Kft. a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a Mill-Air utazási iroda Kft. részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Mill-Air utazási iroda Kft. jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

 

6.   Kötelező adatkezelés

6.1.   Kötelező adatkezelés jogcímén a Mill-Air utazási iroda Kft. olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.

6.2.   A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a Mill-Air utazási iroda Kft. köteles az üzleti könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a törvény előírásai szerinti leltárt összeállítani, ami kiterjed az Ügyfelekkel [jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személyek] szembeni követelések leltározására is.

6.3.   A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a Mill-Air utazási iroda Kft. a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrzi.

6.4.   Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére, beleértve az adózással kapcsolatos adatok átadását is.

6.5.   A 3. pontban található Adatkezelésről szóló Tájékoztatások további kötelező adatkezeléseket, illetve az azokhoz kapcsolódó adatmegőrzési időt határozhatnak meg.

6.6.   A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése a Mill-Air utazási iroda Kft. jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.

 

7.   Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap

7.1.   Jelen Tájékoztató 3. pontja határozza meg azokat az eseteket és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja a Mill-Air utazási iroda Kft. jogos érdeke. A Mill-Air utazási iroda Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

7.2.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személyek személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (például álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett – termék-, szolgáltatás- vagy folyamatfejlesztési célú elemzésekhez, illetve fogyasztási szokások elemzéséhez szükséges algoritmusok kifejlesztéséhez és alkalmazásához felhasználni.

7.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (például álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett a Mill-Air utazási iroda Kft. üzleti tevékenységéről szóló kimutatások, elemzések készítéséhez felhasználni.

7.4.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott szolgáltatást igénybe vevő vagy az iránt érdeklődő természetes személyeknek a saját, hasonló termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.

7.5.   A fenti 7.4. pont magába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést is.

7.6.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait termékfejlesztés, üzletfejlesztés célból kutatásban való részvételben való megkereséshez felhasználni. A kutatásban történő részvétel a 8. pont alapján történik.

7.7.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a kommunikációs csatornáira (így különösen postacímére, e-mail címére vagy egyéb online felületére) megküldött üzenetekben szereplő és a küldő fél által az üzenetváltás során megadott személyes adatok kezelésére és öt évig történő megőrzésére azokban az esetekben, ha a küldő fél a 3. pontban meghatározott Érintetti körön kívül esik, többek között a Mill-Air utazási iroda Kft.-vel kapcsolatba lépő személyek kéréseinek teljes körű megválaszolása és az ezen személyekkel folytatott kommunikáció tartalmának, megfelelőségének szükség esetén történő igazolása céljából.

 

8.   Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

8.1.   A jelen Tájékoztató 3. pontja határozza meg azokat a célokat és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása). A hozzájárulás megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten.

8.2.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett személyes adatait az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott esetekben az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás során is kezelheti. A Mill-Air utazási iroda Kft. jelenleg ilyen adatkezelést nem végez.

8.3.   A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy fogyatékosságára (mozgáskorlátozott, vak/gyengénlátó, siket/nagyothalló, írásképtelen/olvasni nem tudó) vonatkozó különleges adatot, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges különleges adatot (étel preferencia, terhesség, túlsúly, mentális probléma, egyéb egészségügyi probléma) kizárólag az Érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján kizárólag az ügyfél-tájékoztatás és kapcsolatfelvétel módja, valamint a szükséges speciális bánásmód meghatározása céljából – a személyre szabott ügyintézés és szolgáltatás érdekében – kezeli.

8.4.   A Mill-Air utazási iroda Kft. kifejezett hozzájárulás alapján kezeli a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott személyek személyes adatait a következő célokból:

a)   Reklámnak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel;
b)   Elemzésen alapuló személyre szabott közvetlen üzletszerzési ajánlatok küldése.

8.5.   A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Mill-Air utazási iroda Kft.-nek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

8.6.   A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

10.   Harmadik országba történő adattovábbítás

10.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. elsősorban a szolgáltatása teljesítésének érdekében, jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain, illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország;

10.2.   Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás lehetséges akkor is, ha

a)   Az Európai Unió Bizottsága a harmadik országot, a harmadik ország valamely területét, vagy egy vagy több meghatározott ágazatát, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezetet megfelelő védelmet biztosító országnak (pl. Svájc, Izrael) vagy nemzetközi szervezetnek minősíti;
b)   Az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által elfogadott vagy jóváhagyott adatvédelmi mintaszerződések alapján történik;
c)   Az adattovábbítása Mill-Air utazási iroda Kft. és az adattovábbítás címzettje közötti, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott szerződéses rendelkezések alapján történik;
d)   Az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott olyan magatartási kódex rendelkezései szerint történik, amihez az adattovábbítás címzettje csatlakozott;
e)   Az adattovábbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint jóváhagyott és az adattovábbítás címzettje által birtokolt tanúsítvány alapján történik;
f)   Az adattovábbítása Mill-Air utazási iroda Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályai szerint történik.

10.3.   Amennyiben az előző bekezdésben írt feltételek nem állnak fenn, a Mill-Air utazási iroda Kft. csak akkor továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül

a)   Az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő esetleges kockázatokról;
b)   Az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
c)   Az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
d)   Az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
e)   Az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
f)   Az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;
g)   A továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha a jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

 

11.   Adatfeldolgozó igénybevétele

11.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. jogosult – az Érintettek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. A Mill-Air utazási iroda Kft. a szolgáltatási tevékenysége körében a jelen pontban megjelölt személyeket, illetve szervezeteket bízta meg az adatkezelési tevékenységek, műveletek végzésével. Az Érintettek tájékoztatása jelen Tájékoztatónak a Mill-Air utazási iroda Kft. honlapján való nyilvánosságra hozatalával történik.

11.2.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak a Mill-Air utazási iroda Kft. jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért.

11.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatkezelési tevékenység

Név / Cégnév

Székhely

Szerződés vagy más jogi aktus?

Megfelelő garanciákra vonatkozó technikai és szervezési
intézkedések

 

Szerződés

Egyedi adatfeldolgo-zói szerződés szerint

Szolgáltató    partnerek    (transzfer cégek, programszolgáltatók, szállásfoglalórendszerek)

Compline online biztosításkötési rendszer

EUB ZRT

1132      Budapest Váci út 36-38

szerződés

Egyedi adatfeldolgo-zói szerződés szerint

 
Go Global online foglalási rendszer

 
Go Global Travel

23 Bar Kochova St.
Bnei Brak
Israel

 
Szerződés

 
Egyedi adatfeldolgoz

 
Ratehawk online foglalási rendszer

 
Emerging Travel, Inc.

19901 Dover
3500 S. DuPont Hwy, Country of Kent
USA

 
Szerződés

Egyedi adatfeldolgoz ói szerződés szerint

Booking.com online foglaló rendszer

 
Booking.com

1017 Amsterdam
Herengracht 597 Netherland

 
Szerződés

Booking.com Adatvédelmi
irányelvek

 
Hírlevél küldő rendszer (MailChimp)

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308

 
Szerződés

https://mailch imp.com/lega l/privacy/

Weboldal, mill-air.hu )

 
Travelgate Kft.

2837
Vértesszőlős Sánc u 2.

 
Szerződés

Egyedi adatfeldolgoz
ói szerződés szerint

 

11.4.   A Mill-Air utazási iroda Kft. mint adatkezelő az egyes adatkezeléseknél a következő önálló adatkezelők felé továbbít adatokat:

•   Légitársaságok
•   Szálláshelyek
•   Utazásszervező cégek
•   Hajós társaságok
•   Biztosító társaságok

 1. Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Az Adatkezelő az irodájában (5000 Szolnok, Szapáry u 23., továbbiakban "Iroda") videókamera rendszert üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó külön tájékoztató kifüggesztve megtalálható az Iroda bejáratánál.

A látogató az Irodába való belépéskor tájékoztatást kap arról, hogy az Üzemeltető, az iroda területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készíthet. A felvételek készítéséről az Adatkezelő az Irodába történő belépéskor külön is felhívja a Vendégek figyelmét, akik ezt a belépéssel, mint ráutaló magatartással elfogadják.

Ezek a felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek ("tömegfelvétel"), amelyeknél nincs szükség a Vendég (érintett) további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy Vendég a 16. fejezetben foglaltak szerint tiltakozhat e felhasználás ellen.

 

12.   Adatok megőrzésének időtartama

12.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja, így különösen a jelen tájékoztató 3. pontjaiban meghatározott jogszabályokban és ideig.

12.2.   Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat a Mill-Air utazási iroda Kft. az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén a Mill-Air utazási iroda Kft. az adatokat törli, kivéve, ha az adatok további kezelése más jogcímen lehetséges.

12.3.   A levélküldemények elküldésének igazolására szolgáló postakönyvben szereplő személyes adatokat a Mill-Air utazási iroda Kft. addig kezeli (tárolja), amíg az abban szereplő valamennyi adat tekintetében le nem jár az adatok megőrzésére maghatározott időtartam. Az Érintettekről papír alapú egyéb dokumentumokban tárolt adatokat a Mill-Air utazási iroda Kft. az adatmegőrzési idő lejártát követően az iratkezelési szabályainak megfelelő selejtezési eljárás lefolytatásáig tovább tárolja. A postakönyvben, valamint egyéb papír alapú dokumentumokban tárolt, már lejárt adatmegőrzési idejű személyes adatok tekintetében a további adatkezelés jogalapja a Mill-Air utazási iroda Kft. azon jogos érdeke, hogy a papír alapú dokumentumok integritását, bizonyító erejét megőrizze, továbbá az a körülmény, hogy a papír alapú dokumentumokban szereplő adatok egyenkénti törlése az érintettnek a személyes adatok védelméhez fűződő jogaival összevetve aránytalan költséget és erőfeszítést igényelne. A Mill-Air utazási iroda Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja ezen adatok tárolását és a hozzáférés korlátozását.

 

13.   Az Érintett jogai

13.1.   Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

13.2.   Az Érintett a Mill-Air utazási iroda Kft. -től:

a)   Tájékoztatást kérhet személyes adatai (személyes adatnak is minősülő banktitkai) kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog);
b)   Kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog);
c)   Kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog);
d)   Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog);
e)   Kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Mill-Air utazási iroda Kft. rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
f)   Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés), illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog gyakorlása);
g)   Automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját;
h)   Kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben;
i)   Panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.

13.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

13.4.   A Mill-Air utazási iroda Kft. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható.

13.5.   Amennyiben a Mill-Air utazási iroda Kft.-nek a jelen pont szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

13.6.   Abban az esetben, amennyiben a Mill-Air utazási iroda Kft.-nek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

14.   A hozzáférés joga

14.1.   Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet a Mill-Air utazási iroda Kft. személyével kapcsolatban kezel.

14.2.   Az Érintett kérelmére a Mill-Air utazási iroda Kft. tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

a)   Az adatkezelés célja;
b)   A kezelt személyes adatok kategóriái;
c)   Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
d)   A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai;
e)   Az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti a Mill-Air utazási iroda Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)   A jelen Tájékoztató 21. pontja alapján az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)  A nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ;
h)   Amennyiben a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett személyes adatait automatizált döntéshozatal céljából is kezeli, a Mill-Air utazási iroda Kft. által alkalmazott logika és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i)   Azon garanciákra vonatkozó információ, amelyek az Érintett személyes adatainak megfelelő védelmét harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén biztosítják.

14.4.   Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

15.   A helyesbítés joga

15.1.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat. A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Mill-Air utazási iroda Kft. -től aránytalan erőfeszítést.

 

16 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

17.   A törléshez való jog

17.1.   Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni:

a)   A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Mill-Air utazási iroda Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b)   Az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy az a Mill-Air utazási iroda Kft. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)   Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)   Az Érintett személyes adatait a Mill-Air utazási iroda Kft. jogellenesen kezelte;
e)   Jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa általa Mill-Air utazási iroda Kft. -re előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az a Mill-Air utazási iroda Kft. -nek törölnie kell; vagy
f)   A személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

17.2.   Abban az esetben, amennyiben a Mill-Air utazási iroda Kft. az érintett személyes adatait korábban nyilvánosságra hozta és annak törlésére köteles, a Mill-Air utazási iroda Kft. minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Mill-Air utazási iroda Kft. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

17.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Mill-Air utazási iroda Kft.-től aránytalan erőfeszítést.

17.4.   A Mill-Air utazási iroda Kft. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a)   Jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa általa Mill-Air utazási iroda Kft. -re telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
b)   Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

18.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

18.1.   Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mill-Air utazási iroda Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Mill-Air utazási iroda Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)   Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)   A Mill-Air utazási iroda Kft. -nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)   Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mill-Air utazási iroda Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

18.2.   Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

18.3.   A Mill-Air utazási iroda Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

18.4.   a Mill-Air utazási iroda Kft. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Mill-Air utazási iroda Kft. -től aránytalan erőfeszítést.

 

19.   A tiltakozáshoz való jog

19.1.   Amennyiben az adatkezelés a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint a Mill-Air utazási iroda Kft. a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben a Mill-Air utazási iroda Kft. nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Mill-Air utazási iroda Kft. a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

20.   Adatvédelem és Adatbiztonság

20.1.   A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

20.2.   Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

20.3.   Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

21.   Jogorvoslat

21.1.   Az Érintett a Mill-Air utazási iroda Kft. által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a Mill-Air utazási iroda Kft. adatvédelmi felelőséhez (lásd a jelen tájékoztató 22. pontjában) fordulhat.

21.2.   Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

21.3.   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;
Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

21.4.   Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

21.5.   Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

22.   Az adatkezelő és az adatvédelmi felelős adatai

22.1.   Jelen Tájékoztatóban, valamint az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő, illetve az adatkezelő adatvédelmi felelősének személye és elérhetősége:

Az adatkezelő neve: Mill-air utazási iroda
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
Adatkezelő postacíme: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
Adatkezelő e-mail címe: info@mill-air.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36-56/513-686 és +36-30/303-6151
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-09-009533
Nyilvántartást kezelő szervezet: Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Bíróság mint Cégbíróság
Nyilvántartási száma: U-000885/2008
Nyilvántartást vezető hatóság: IKIM/MKEH/GM
Adatkezelő adószáma: 14046696-2-16
Honlap: www.mill-air.hu
Az adatkezelő adatvédelmi felelősének neve: Molnár Imre Attila ügyvezető
Postacíme: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
E-mail címe: info@mill-air.hu

22.2.   Amennyiben az adatkezelés más adatkezelővel közös adatkezelésnek minősül, az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás tartalmazza a további adatkezelő(k) és a további adatkezelő(k) adatvédelmi tisztviselőjének(-inek) adatait.