Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

I. Bevezetés

 

  1. Az Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatást nyújt az Adatkezelő által végzett adatkezelés feltételeiről, továbbá a Felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A Mill-Air utazási iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (a továbbiakban Mill-Air Kft) mint szolgáltató, adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt, és mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

  1. Az adatvédelem részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) tartalmazza.

 

3.         Kérjük, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót figyelmesen olvassa el, mielőtt hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

II. Az Adatkezelő adatai

1.         Adatkezelő neve: Mill-Air utazási iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2.         Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Szapáry út 23.

3.         Adatkezelő telefonszáma: +36 56/513-686

4.         Adatkezelő e-mail címe: info@millair.t-online.hu

5.         Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-09-009533

6.         Nyilvántartást vezető szervezet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság mint Cégbíróság

7.         Nyilvántartási száma: U-000885/2008

8.         Nyilvántartás vezető hatóság: IKIM/MKEH/GM

9.         Adatkezelő adószáma: 14046696-2-16

10.       Adatkezelő képviselője: Molnár Imre Attila

 

III. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

 

1.         Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy személyes adataikat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételekor adott hozzájárulásuk alapján kezeli. A Felhasználótól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazási létrejöttéhez, illetve a vállalt szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

2.         A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím, útlevélszám, útlevél lejárati dátum

 

3.         Adatkezelés célja: az Adatkezelő által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítése, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése

 

4.         Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időtartam.

 

5.         Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó feladata az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben előírtaknak megfelelően, az Adatkezelő utasítása szerint dolgozza fel.

6.         A Mill-Air Kft tájékoztatja ügyfeleit, hogy az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése, utazási szerződés igénylése, foglalás visszaigazolása stb.).

 

IV. Az adatkezelés elvei, szabályai

 

  1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)         ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b)         azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

  1. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

 

3.         Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a)         az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b)         az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

4.         Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a hivatkozott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

5.         Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

6.         Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

7.         Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

V. Adattovábbítás

 

1.         A Mill-Air Kft a szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el, tehát annak érdekében továbbítja a Felhasználó adatait, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ezen körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a megadott adatok fentiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez.

 

2.         A megrendeléssel a felhasználó az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Mill-Air Kft a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

 

3.         Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

VI. A felhasználó Jogai

 

  1. A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezeléséről adjon felvilágosítást, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

 

  1. A kérelmet a II/4. pontban szereplő e-mail címre elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton, levélben kell megküldeni.

 

  1. Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül köteles a kérelemnek eleget tenni.

 

  1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

5.         Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

VII. Jogorvoslat

 

1.         A Felhasználó az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panaszával a bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu), az Infotv.-ben szabályozott módon.

 

Alulírott hozzájárulok az adatkezelési szabályzat szerint a személyes adataim (név, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevélszám, lakcím, aláírás) tárolásához.

 

Nyilatkozom a velem együtt utazók nevében is!

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                                                                                                                                        ………………………………….

         dátum                                                                                                                                                                                               aláírás